Polityka prywatności

I Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.olsifood.pl prowadzony jest przez:

Indywidualna działalność gospodarcza Olga Sikorskaya

ADRES SIEDZIBY: UL.MRAGOWSKA 86/2, 54-111 WROCŁAW

NIP/REGON: 8943191756/522674160

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które ta strona, na której zamieszczony jest tekst niniejszej Polityki prywatności, może otrzymać o Użytkowniku, a także o wszelkich programach i produktach na niej zamieszczonych. 

 1. Określenie warunków

W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.„Administracja Serwisu” – upoważnieni pracownicy do zarządzania serwisem, działający w jego imieniu, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych.

2.„Dane osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

3.„Przetwarzanie danych osobowych” – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) , wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

4.„Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem Administracji Witryny, aby zapobiec ich celowemu rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

5.„Użytkownik serwisu (zwany dalej Użytkownikiem)” – osoba, która uzyskuje dostęp do serwisu za pośrednictwem sieci Internet i wykorzystuje ten serwis do własnych celów.

6.„Pliki cookie” to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW za każdym razem w żądaniu HTTP przy próbie otwarcia strony odpowiedniej witryny.

7.„Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.

          2.Postanowienia ogólne

1.Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.W przypadku braku zgody z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu.

3.Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Administracja witryny nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć łącza dostępne w tej witrynie.

4.Administracja serwisu nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika Serwisu.

           3.Temat polityki prywatności

1.Niniejsza Polityka prywatności zobowiązuje Administrację Witryny do celowego nieujawniania danych osobowych, które Użytkownik podaje na różne żądania Administracji Witryny (na przykład podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia, subskrybowania powiadomień itp.).

2.Dane osobowe, które mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, są przekazywane przez Użytkownika poprzez wypełnienie specjalnych formularzy w Witrynie i zazwyczaj zawierają następujące informacje:

nazwisko, imię Użytkownika;

Numer telefonu kontaktowego użytkownika;

adres e-mail (e-mail);

miejsce zamieszkania Użytkownika i inne dane.

3.Administracja serwisu dokłada również starań, aby chronić dane osobowe, które są automatycznie przekazywane podczas odwiedzania stron serwisu:

Adres IP;

informacje z plików cookies;

informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do witryny);

czas dostępu;

odwiedzane adresy stron;

referrer (adres poprzedniej strony) itp.

4.Wyłączenie plików cookies może skutkować brakiem dostępu do serwisu.

5.Witryna gromadzi statystyki dotyczące adresów IP swoich odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, do kontroli poprawności operacji.

6.Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) Nie podlegają celowemu ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków określonych w klauzulach. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

          4.Cel zbierania danych osobowych użytkownika

1.Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację Witryny w następujących celach:

2.Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w serwisie w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia Umowy.

3.Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów serwisu.

4.Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z serwisu, świadczenia usług, rozpatrywania zgłoszeń i wniosków od Użytkownika.

5.Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

6.Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

7.Utworzenie konta do dokonywania zakupów, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodębudowanie konta.

8.Powiadomienia Użytkownika Serwisu o statusie Zamówienia.

9.Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie korzyści podatkowych lub podatkowych, kwestionowanie płatności, ustalanie prawa Użytkownika do otrzymania linii kredytowej.

10.Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu.

11.Przekazywanie Użytkownikowi za jego zgodą aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu serwisu lub partnerów serwisu.

12.Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

13.Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do zewnętrznych witryn lub usług partnerów tej witryny w celu otrzymywania ich ofert, aktualizacji lub usług.

         5.Sposoby i warunki przetwarzania danych osobowych

1.Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informacji o danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez korzystania z takich narzędzi.

2.Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Serwisu ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji żądań Użytkownika składanych w serwisie, w ramach Publicznego Umowa oferty.

3.Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym wyłącznie na podstawie iw sposób określony przez obowiązujące przepisy.

        6.Obowiązki stron

1.Użytkownik zobowiązuje się:

Podaj prawidłowe i zgodne z prawdą informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu.

Zaktualizuj lub uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

Podejmij środki w celu ochrony dostępu do swoich poufnych danych przechowywanych na stronie.

2.Administracja serwisu zobowiązuje się:

Wykorzystaj otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

Nie ujawniaj danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem kl. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu złożenia przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu ochrony praw osób, których dane osobowe, wniosku lub zażądania okresu weryfikacji danych osobowych, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

          7.Odpowiedzialność stron

1.Administracja serwisu jest odpowiedzialna za celowe ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafach. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

2.W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

Stały się domeną publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.

Został otrzymany od strony trzeciej, zanim został otrzymany przez administrację witryny.

Został uzyskany przez osoby trzecie w wyniku nieautoryzowanego dostępu do plików witryny.

Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

3.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem, poprawność i prawdziwość podanych Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Prawa stron

Na mocy obowiązujących przepisów przysługują Państwu następujące prawa w związku
z przetwarzaniem przez Indywidualna działalność gospodarczą Olga Sikorskaya Państwa danych osobowych:

Użytkownik ma prawo do:

 • Prawo dostępu(art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji
  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,
  o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu
  i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;  Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;
 • Prawo przeniesienia danych(art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania(art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms. Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego(art. 77 ust. 2 RODO) jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem, pod adresem: https://www.olsifood.pl/contact/  formularz kontaktowy https://www.olsifood.pl/contact

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody przez formularz kontaktowy https://www.olsifood.pl/contact/

 

9.Rozwiązywanie sporów

1.Przed zwróceniem się do sądu z pozwem dotyczącym sporów powstałych w związku ze stosunkiem pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administracją Serwisu konieczne jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

2.Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o reklamacji o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

3.Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym prawem.

4.Aktualne przepisy mają zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

        10.Dodatkowe warunki

1.Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

2.Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej w Serwisie, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

 
 
Shopping Cart